Juridische- en productinformatie

Juridische- en productinformatie Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier.

 
Privacy
Het Financieel Warenhuis.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar bezoekers. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Het Verzekeringscenter houdt zich strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Registratie gegevens
U kunt deze website bezoeken en gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen en verwerkt. Pas wanneer u een aanvraag indient voor een offerte, hypotheekadviesgesprek of een verzekering of een schade meldt vragen wij u een aantal persoonlijke gegevens in te voeren. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het afhandelen van de door u verzochte transactie. De gegevens worden opgeslagen en eenmalig verstrekt aan de betreffende derde partij, zoals verzekeringsmaatschappij, tussenpersoon, assuradeur of schadeafhandelingsbedrijf. Uw gegevens worden nooit aan andere partijen ter beschikking gesteld.

Daarnaast worden uw gegevens verwerkt voor het onderhouden van contact en voor het toesturen van productgerichte informatie. Het Verzekeringscenter tracht haar diensten zoveel mogelijk af te stemmen op basis van uw behoefte en wensen.
 
Inzage gegevens
Wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Het Financieel Warenhuis stuurt u dan per e-mail een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons geregistreerd zijn.

Indien u via het Verzekeringscenter een verzekering hebt afgesloten, dan zijn uw persoonlijke gegevens opgeslagen in de Digitale Polismap. Deze polismap is via een SSL-verbinding beveiligd. U hebt toegang tot uw gegevens via een inlognaam en een wachtwoord. In de polismap kunt u uw gegevens te allen tijde wijzigen.

Surfgedrag
Het Verzekeringscenter houdt algemene bezoekersstatistieken bij om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers. En om eventuele nieuwe diensten of aanbiedingen te ontwikkelen.

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die door websites in uw browser worden opgeslagen om bezoekers te herkennen en zo uw persoonsgegevens voor anderen af te schermen. Alle door u ingevoerde gegevens worden 20 minuten na uw laatste handeling (klik) op onze website automatisch verwijderd.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die het Verzekeringscenter aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie, waaronder de verzekeringsvoorwaarden en premies die op de website worden gepubliceerd onvolledig of onjuist zijn.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van het Verzekeringscenter (ook niet via een eigen netwerk).

Het Verzekeringscenter kan er niet voor instaan dat de informatie op website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Het Verzekeringscenter sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook uit. Het Verzekeringscenter is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie, producten of diensten die door middel van de website verkregen, ontvangen danwel verleend zijn.

Door wijziging in voorwaarden en premies kunnen er verschillen ontstaan tussen de op de website gestelde gegevens en de door het Verzekeringscenter gehanteerde voorwaarden en premies. In dat geval zijn uitsluitend de door het Verzekeringscenter werkelijk gehanteerde voorwaarden en premies van toepassing. Het Verzekeringscenter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verschillen.

Het Verzekeringscenter is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites die aan deze site zijn gelinkt, daaronder mede begrepen de websites die anderszins, in welke hoedanigheid dan ook (bijv. als floating window), op deze site verschijnen. Wel zouden wij het graag weten wanneer u hierin iets aantreft waar u bezwaar tegen heeft.
 

Nieuws

Alle maatschappijen

Goedkoop verzekeren
Goedkoopste verzekeringen
Goedkope verzekeringen

Snelmenu


(c) Copyright 2005 - 2018, www.verzekeringscenter.nl - Alle rechten voorbehouden.